Pin It

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019.10.28-tól

Jelen adatkezelési tájékoztató a Manogyöngy Bt adatkezelését mutatja be, célja, hogy a vállalkozással való kapcsolatfelvétel, szerződés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, érintetteket tájékoztassa jogaikról.

 

Adatkezelő adatai

Manogyöngy Bt. (továbbiakban: Adatkezelő)

Kapcsolattartó: Kereki Krisztina
Elérhetőségek: 
               telefon: +36-30-554-8967
               email: kriszta[kukac]kerekikriszta[pont]hu
               cím: 2310 Szigetszentmiklós Dobó István utca 31/b

Adatvédelmi tisztségviselő adatai

Név:
Telefon:
Email cím:

Az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezeli.
Az adatkezelések meghatározott célból történnek, tárolásuk a cél eléréséig, adott esetben a hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés ellen való tiltakozásig vagy jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés időtartamára vonatkoznak.
Tevékenységünk során csak a legszükségesebb adatokat kérjük el, azok megóvására kiemelt figyelmet fordítunk: az adatokat megfelelő intézkedésekkel és informatikai eszközökkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A kezelt adatokat a mindenkori lehetőségeinkhez képest naprakészen tartjuk.
18 éves kor alatti személyek adatkezelését nem végezzük.
Harmadik országba adatot nem továbbítunk.
Amennyiben az adatgyűjtés eredeti céljától eltérő további adatkezelést kívánunk végezni, erről az érintetteket haladéktalanul tájékoztatjuk.

 

Az érintettek jogai

Adatkezelő a jogok érvényesítése előtt jogosult a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására. Az azonosítást szolgáló kiegészítő információk és adatok az azonosítást követően törlésre kerülnek.
Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését megtagadhatja, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az alábbiakban felsorolt információkat, tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az érintettről kezelt adatokhoz való hozzáférés és tájékoztatás

Az érintett tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

Mindezekről egy példányt ingyenesen rendelkezésre bocsátunk, papír vagy elektronikus formában.
További másolatokért Adatkezelőnek jogában áll adminisztratív díjat felszámolni.

Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a rá vonatozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kiegészítő nyilatkozat útján, figyelembe véve az adatkezelés célját.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti ezen kéréseket.

Törlés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem lehetséges az alábbi esetekben:

Adatkezelés korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeljük.

A tiltakozáshoz való jog legegyszerűbben a hírlevelekben található Leiratkozó link segítségével érvényesíthető, vagy eme tájékoztatóban felsorolt elérhetőségeink egyikén kérhető.

 

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Panasztétel helye, módja, jogorvoslati lehetőségek

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. ​

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Telefon: 0613911400  
Fax: 0613911410  
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  
Honlap: http://www.naih.hu

 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések részletezése

Vásárlás teljesítésével összefüggő adatkezelés

Hírlevél küldéssel, azaz reklámot tartalmazó elektronikus vagy postai üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. kapcsolatos adatkezelés

Referencia, vásárlói vélemény közzététele az adatkezelő weboldalán, facebook oldalán, egyéb marketing célú felhasználással kapcsolatos adatkezelés

Szerződés előkészítése, ajánlatkérések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatfeldolgozást végeznek továbbá az alábbi, szerződött cégek:

 

Cookie/süti használat a weboldalon

A sütik feladata:

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az <xy> weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Weboldalainkon Google Analytics sütiket használunk. Célja, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

 

Adatvédelmi incidensekről való tájékoztatás

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

Irányadó jog

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.

A Manogyöngy Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Felhívjuk a Manogyöngy Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

 

Pin It